Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Miód Czesława przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników serwisu www.miodyczeslawa.pl (dalej zwanym Serwisem) i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób Miód Czesława dba o dane osobowe i prawa Użytkowników serwisu.

Każda osoba odwiedzająca serwis przyjmuje do wiadomości i akceptuje niżej wymienione zasady ochrony prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym serwisem miodyczeslawa.pl (dalej zwanym Serwisem) jest Magdalena Wołk z siedzibą przy ul. Kmicica 46, 54-514 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”.

Pytania, uwagi i prośby dotyczące tej polityki prywatności są mile widziane i powinny zostać przesłane:

– mailowo na adres: sklep@miodyczeslawa.pl

Definicje i skróty

RODO. Jest to polski skrót określający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Dane osobowe. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą np. imię, nazwisko, adres e-mail, dane bankowe, numer karty płatniczej, adres komputera IP.

Przetwarzanie. To dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Użytkownik.To osoba czynnie korzystająca z usług naszego serwisu.

Dane osobowe i sposób ich wykorzystania, cel przetwarzania, podstawa prawna

Zapytania Online. Za pomocą Formularza kontaktowego, Użytkownik serwisu ma możliwość przesłania zapytania odnośnie dostępności oferty pobytu, podając swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.. Tak udostępniane dane są przetwarzane w celach realizacji usług, tj. przedstawienia oferty handlowej, dokonania rezerwacji, a następnie świadczenia i rozliczenia oferowanych usług, w tym do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktura, paragon). Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.

Pod warunkiem uzyskania przez Miód Czesława odrębnej zgody Użytkownika, jego dane osobowe tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane w celach przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika dopóki nie wycofa zgody.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa Użytkownika

To Użytkownik decyduje o zakresie i celu przetwarzania. W każdej chwili Użytkownik ma prawo do:

– dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii. Użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 1. a)   uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. b)   uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. c)   uzyskać kopię swoich danych osobowych.

–  sprostowania (poprawiania) danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

– usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali jego dane, to może on żądać, abyśmy je usunęli. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. a)   wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 2. b)   dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. c)   wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach przesyłania informacji handlowych;
 4. d)   wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. e)   dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

– ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli zdaniem Użytkownika mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub Użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli bo są potrzebne Użytkownikowi dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. a)   gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika;
 2. b)   gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 3. c)   gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d)   gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika w celu przesyłania informacji handlowych. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, usuniemy dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw;

– przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe dotyczące Użytkownika, które nam dostarczył na podstawie swojej zgody. Użytkownik może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego.

Użytkownik może zrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres sklep@miodyczeslawa.pl

Udostępnianie danych

Dane Użytkownika możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazi na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do danych Użytkownika będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych Użytkownika oraz innym niezależnym odbiorcom, tj. udostępniamy bankom oraz operatorom kart kredytowych.

Okres przechowywania danych

Dane Użytkownika takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które przetwarzamy dla potrzeb wysyłania ofert handlowych, będziemy przechowywać do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinien cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Użytkownika zgody zdezaktualizowały się.

Dane osobowe będą służyły do rezerwacji, a następnie świadczenia usługi przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Strona internetowa www.miodyczeslawa.pl wykorzystuje tzw. “cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym klienta. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często klient odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików “cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików “cookies”.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari).

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

Serwis miodyczeslawa.pl nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich gościach.

Zabezpieczenia danych osobowych

Administrator dokłada starań, aby chronić stronę internetową przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i innych czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Strona www.miodyczeslawa.pl posiada również certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na stronę internetową. Informacje wysyłane z serwera do Użytkownika są również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane.

Administrator zobowiązuje się do dbania o wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miód Czesława – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na stronie www.miodyczeslawa.pl w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.